Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

04 nov

Number: 17414707

Country: Slovakia

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


04-11-2019

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hlavné mesto SR Bratislava
   Primaciálne námestie 1
   Bratislava-mestská časť Staré Mesto
   814 99
   Slovakia
   Telephone: +421 908225248
   E-mail: michal.garaj@bratislava.sk
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022

    Reference number: MAGS OVO 39766/2019
   2. Main CPV code:
    90600000, 90610000, 90620000, 90630000, 90640000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.

    Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, tj. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokality mesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokality mesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.

    Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a to vo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať aj menšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr. môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípade potreby).

    Bližšie informácie o tom, čo je DNS, ako funguje zadávanie zákaziek prostredníctvom DNS a aké typy činností môžu byť predmetom zákaziek sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v úvode uvedenom linku.

    Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (tj. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 671 583.28 EUR
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90610000, 90620000, 90630000, 90640000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Služby, ktoré budú predmetom vyhlasovaných zákaziek prostredníctvom s DNS budú vykonávané na území Hl. mesta Bratislava.

   4. Description of the procurement:

    Cieľom zadávania zákaziek prostredníctvom DNS je pokryť potrebu údržby ciest a chodníkov počas celého roka v priebehu trvania DNS.

    V rámci zriadeného DNS pôjde o zadávanie zákaziek, ktorých predmetom bude najmä:

    1. Letná údržba komunikácií pozostávajúca najmä zo čistenia komunikácií, čistenia peších zón, čistenia chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, čistenia zastávok, splachovanie komunikácií, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z prídlažieb ciest, z chodníkov a z dláždených priestranstiev, čistenia priekop, uličných vpustov a rigolov, zrezávanie krajníc, odstraňovanie nánosov, naplavenín, zosuvov, odstraňovanie žuvačiek a s tým súvisiace činnosti.

    Uvedené činnosti môžu byť operatívne zadávané aj ako samostatné zákazky s cieľom pokryť aktuálne známu potrebu (napr. v prípade organizovania podujatí a pod).

    2. Údržba dopravnej zelene pozostávajúca najmä z údržby trávnatých porastov pri ceste, orezu priľahlých stromov, výrubu priľahlých stromov, zmladzovacie alebo presvetľovacie rezy priľahlých krov, strihanie živých plotov a s tým súvisiace činnosti.

    Uvedené činnosti môžu byť zadávané operatívne aj ako samostatné zákazky s cieľom pokryť aktuálne známu potrebu (napr. z dôvodu nepredvídateľných poveternostných podmienok alebo z dôvodu organizovania podujatí vo vybraných lokalitách a pod).

    3. Komplexná zimná údržba komunikácií pozostávajúca najmä z vykonávania zimnej údržby komunikácií vrátane zimnej pohotovosti mechanizmov, pohotovosti osôb, pluhovanie, posyp, alebo pluhovanie s posypom s použitím posypových materiálov požadovaných verejným obstarávateľom, použitie snehovej frézy, ako aj zimná údržba vykonávaná ručne a s tým súvisiace činnosti.

    Uvedené činnosti môžu byť zadávané operatívne aj ako samostatné zákazky s cieľom pokryť aktuálne známu potrebu.

    4. Nakladanie s odpadmi pozostávajúceho najmä z vyprázdňovania odpadkových košov, umytia odpadkových košov, odstraňovania žuvačiek, odstránenia neočakávaných čiernych skládok, odstraňovanie následkov havárií (čistenie komunikácií po havárií) a iné nepredvídané čistenia, naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti.

    Uvedené činnosti môžu byť zadávané operatívne aj ako samostatné zákazky s cieľom pokryť aktuálne známu potrebu.

    Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v každej vyhlásenej zákazke. Verejný obstarávateľ v oznámení uvádza len príkladmi rozpis činnosti, o ktorých už teraz vie, že ich bude potrebovať zabezpečiť. Predmetom prvých zákaziek vyhlásených v DNS bude zabezpečenie letnej údržby ciest vo vybraných lokalitách (zákazky budú vyhlasované pre vybrané lokality samostatne.)

    Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (tj. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Restricted procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
    A dynamic purchasing system was set up
   3. Information about electronic auction:
    An electronic auction has been used
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2019/S 036-081170
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: DNS/VO2/2019
   Title:

   Strojné a ručné čistenie komunikácií a starostlivosť o cestnú zeleň na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy pre časť č. 4

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2019-08-05
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received by electronic means: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Modifin Facility s. r. o.
    48004421
    Domkárska 12
    Bratislava
    821 05
    Slovakia
    E-mail: office@modifin.sk
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 671 583.28 EUR
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
  3. Date of dispatch of this notice
   2019-10-30