Building surveying services

13 jan

Number: 18836308

Country: Slovakia

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


13-01-2020

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hlavné mesto SR Bratislava
   Primaciálne námestie 1
   Bratislava-mestská časť Staré Mesto
   814 99
   Slovakia
   Telephone: +421 259356106
   E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála

    Reference number: MAGS OVO 30492/2020
   2. Main CPV code:
    71315300
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru, ktoré budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečením, že stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom sú plne v súlade so zmluvou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC "Zmluvných podmienkach na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom", (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

    Služby stavebného dozoru bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami relevantnej Slovenskej legislatívy, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s ustanovením § 98 o štátnom stavebnom dohľade podľa zákona č. 50/1976 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami v súvislosti s uplatňovaním Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. Poskytovanie služieb bude prebiehať počas realizácie Diela a po ukončení realizácie Diela. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 697 970.00 EUR
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Slovenská republika, Bratislavský kraj

    Mesto: Bratislava,

    Miesto: mestská časť Staré mesto, mestská časť Karlova Ves a mestská časť Dúbravka

   4. Description of the procurement:

    Rozsah služieb poskytovaných úspešným uchádzačom v rámci vykonávania kontrolných, riadiacich a dozorných činností počas a po ukončení realizácie Diela, je podrobnejšie špecifikovaný, nie však limitovaný, nasledovne:

    Úspešný uchádzač bude:

    Dohliadať na to, aby projektová dokumentácia (vo vyžadovanom rozsahu) bola vyhotovená v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác), dozerať na súlad metód a postupov vykonávania prác so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, priebežne kontrolovať kvalitu výrobkov, materiálov a vykonaných prác, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť zabudovávaných technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, kontrolovať vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a dielcov a ich vhodnosť pre účel, na ktorý majú slúžiť, kontrolovať správnosť rozmiestnenia stavebných strojov a zariadení, monitorovať a dopĺňať zápisy do stavebného denníka, niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia stavebných prvkov s projektovou dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami, resp. stavebnými povoleniami, dávať podnety na odstraňovanie vád v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach a v prípade, že sa vady nedajú odstrániť pri výkone Stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti stavebný úrad.

    Poskytovanie služieb možno rozdeliť do nasledovných etáp:

    Etapa 1: Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy verejným obstarávateľom na začatie výkonu činnosti stavebného dozoru (v súlade s článkom 4, bod 1 Zmluvy o poskytnutí služieb) počas realizácie Diela, po dátum vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle článku 10.1 FIDIC.

    Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle čl. 10.1 FIDIC až po vydanie Záverečného platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy SD verejným obstarávateľom.

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 070-155133
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2019-12-23
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 3
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    SGS Czech Republic, s.r.o.
    48589241
    K Hájům 1233/2
    Praha 5
    155 00
    Czech Republic
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 1 765 123.00 EUR
    Total value of the contract/lot: 697 970.00 EUR
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Operačný program Integrovaná infraštruktúra

  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
  3. Date of dispatch of this notice
   2020-01-08